Koolitus

TEGEVUSE KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

(1) ÜLDKORRALDUS

(1.1) Satelles Saturni OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, õppekorralduse alustest ja ettevõtte ärieetikast.

(1.2) Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja juhtmevaba internetiga.

(1.3) Satelles Saturni OÜ tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

(1.4) Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid on hinna sees.

(2) ÕPPEKAVADE KVALITEEDI TAGAMISE KORD

(2.1) Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

(2.2) Õppekava koostamisel lähtutakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid tulemusi.

(2.3) Koolitusgruppide suurused erinevad - eesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine ja areng kogu õppeprotsessi jooksul.

(3) KOOLITAJATE KVALITEEDI TAGAMISE TINGIMUSED JA KORD

(3.1) Koolitusettevõtte poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust, minimaalselt bakalaureusekraadi, peamiselt magistrikraadi taset. Kõik koolitajad omavad praktilist kogemust õpetataval erialal ja täiskasvanute koolitajana.

(3.2) Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

(4) ÕPPEAINE ÕPPIMISVORMID JA -MEETODID

(4.1) Õppeprogramm on suunatud pakutava kursuse läbimisele ettevõtjate poolt kompleksmeetodiga:

(4.2) Traditsioonilised õppevormid loengute-seminaride näol;

(4.3) Õpilaste aktiivne auditooriumiväline iseseisev töö praktiliste ülesannete lahendamisel.

(4.4) Omandatud teadmiste kasutamine terve rea ülesannete praktilisel realiseerimisel.

(5) TAGASISIDE

(5.1) Kursuse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolituse lõpetajad kursuse lõpus tagasisidelehe.

(5.2) Pärast tagasisidelehtede saamist analüüsib juhtkond tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parandusettepanekuid.

 


Õppejõud:

Aleksandra Hlebnikov-Klink

Haridus:

Ökonomist, bakalaureuseaste (TTÜ, SPMII)

Audiitor, magistriaste (PFM Instituut)

Õpetamiskogemus:

Alates 2008. aastast

E-post: aleksandra@satellessaturni.eu

Diplomid ja litsentsid