Koolitus

Õppekava

 Lae alla...

Õppeaine: RAAMATUPIDAMINE
Eriala: Ettevõtjatele
Õppe kogumaht: 72 akadeemilist tundi.
Koostaja: Aleksandra Hlebnikova-Stepanova
Õppekalender ja hinnad

 

KURSUSE EESMÄRK

Kursuse eesmärk – anda baasteadmisi raamatupidamismeetoditest, raamatupidamise aastaaruannete koostamise alustest, tutvustada raamatupidamist reguleerivaid seadusi ja normatiivakte. Õpetada kasutama peamisi raamatupidamisprogramme, mida ettevõtetes kasutatakse. Õpetada mõistma raamatupidamisterminoloogiat, oskama kasutada omandatud teadmisi raamatupidamisdokumentide ja raamatupidamisaruannete koostamiseks.

 

ÕPPEAINE KOHT SPETSIALISTI ETTEVALMISTAMISE ÕPPEPROTSESSIS

Õppeaine „Raamatupidamine” pakub kuulajatele baasteadmisi raamatupidamise kohta, alustades elementaarsetest raamatupidamiskirjetest ja lõpetades aastabilansi koostamisega, samuti õpetab kasutama nüüdisaegseid raamatupidamismeetodeid kaasaegse tarkvara abil. Antakse ülevaade tarkvarast, mida ettevõtete raamatupidamises kasutatakse ja soovitusi nendega töötamiseks. Selle kursuse läbimisel saadud teadmised aitavad õpilastel valmistuda ette sellisteks õppeaineteks nagu „Ettevõtte finantsanalüüs”, „Eelarvete koostamine”, „Kuluarvestus”, „Raamatupidamise jaoks vajaliku tarkvara väljatöötamine”.
Kursuse läbimiseks tuleb omandada järgmiste õppeainete õppematerjalid: Arvutiga töötamise alused.

 

ÕPPEKESKKOND

Satelles Saturni OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, õppekorralduse alustest ja ettevõtte ärieetikast.
Õppeklass on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga ja juhtmevaba internetiga.
Satelles Saturni OÜ tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.
Koolitustel on õppematerjalid paberkandjal või elektrooniliselt. Õppematerjalid sisaldavad praktiliste ülesannete ja koduste tööde kogumikku. Õppematerjalid on hinna sees.

 

ÕPPEAINE ÕPPIMISVORMID JA -MEETODID

Õppeprogramm on suunatud pakutava kursuse läbimisele ettevõtjate poolt kompleksmeetodiga:

 •  ● Traditsioonilised õppevormid loengute-seminaride näol
 •  ● Õpilaste aktiivne auditooriumiväline iseseisev töö praktiliste ülesannete lahendamisel
 •  ● Omandatud teadmiste kasutamine terve rea ülesannete praktilisel realiseerimisel

 

TEADMISTE KONTROLLIMINE JA ATESTEERIMINE

Kursusematerjalide omandamise efektiivse kontrollimise eesmärgil kasutatakse kaheastmelist teadmiste kontrolli:

 •  ● Vahekontroll – kohustuslikud kodused tööd ja kontrolltööd
 •  ● Lõppkontroll – pärast kursuse lõpetamist

Õpilaste teadmiste atesteerimine toimub arvestuste vormis, mis fikseerivad praktiliste tööde ja kontrolltööde sooritamise ning kursuse lõpus tuleb sooritada eksam.

 

KOOLITUSE LÄBIMISEL VÄLJASTATAV DOKUMENT

Tunnistus - õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. Tunnistuse väljastamise eelduseks on seatud õpiväljundite saavutamine ja koolitusel osalemine vähemalt 80% ulatuses. Selle tunnistuse saanud õpilased võivad töötada raamatupidaja abina või tavalise raamatupidajana, mis on samaväärne - raamatupidaja, tase 5.

Tõend - kui õpitulemusi ei saavutatud, uid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt.

 

KOOLITAJA KOMPETENTSUS JA KVALIFIKATSIOON

Satelles Saturni OÜ poolt kaasatud koolitajad omavad kõik kõrgemat haridust, minimaalselt bakalaureusekraadi, peamiselt magistrikraadi taset.
Kõik koolitajad omavad praktilist kogemust õpetataval erialal ja täiskasvanute koolitajana.
Koolitajate töö tulemust hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid.

 

KURSUSE SISU

 •  
 • 1. Raamatupidamist reguleerivad seadused, normatiivaktid. Raamatupidamisdokumendid.

  Raamatupidamise seadus, raamatupidamise juhised, tulumaksuseadus, sotsiaalmaksu ja tervisekindlustuse seadus, käibemaksuseadus, töölepingu seadus, puhkuseseadus, valitsuse töötuskindlustuse määrus, pensionikindlustuse seadus, äriseadustik. Arve, tšekk, kassaorderid, akt, saateleht, lepingud, maksekorraldus, pangaväljavõte, kassabilanss, taotlus, korraldus.

 •  
 • 2. Äritehingute dokumenteerimine ja registreerimine.

  Kontoplaan: aktiivsed ja passiivsed kontod, omakapital, tulu- ja kulukontod, eriotstarbelised kulukontod; kronoloogilised ja süstemaatilised registrid: tehingute päevik, osturaamat ja müügiraamat, pearaamat, põhivara moodul, muud analüütilise arvestuse registrid; raamatupidamise sise-eeskirjad (sisemised ettekirjutused), raamatupidamiskirjed ja topeltkannete printsiip.

 •  
 • 3. Käibevara: raha ja pangakontod, valuutaoperatsioonid.

  Rahaarvestus kassas, rahaarvestus arvelduskontodel pankades, rahaarvestus kohalikus valuutas ja muudes valuutades, valuuta müük ja ost, valuutakursi erinevused, valuuta ümberhindamine aruande koostamise kuupäevaks.

 •  
 • 4. Käibevara: debitoorse võlgnevuse arvestus.

  Nõuded ostjatele (saadaolevate arvete arvestus), arved, millede alusel summade laekumine on ebatõenäoline; muud nõuded: väljastatud laenud, laenuintressid; maksude ettemaks, arveldused aruandekohustuslike isikutega, muud ettemakstud kulud tulevasteks perioodideks; muud tähtaja ületanud laekumised (aruandeperioodil saamata jäänud tulu).

 •  
 • 5. Käibevara: varude arvestus.

  Valmistoodangu ja kaubavarude arvele võtmine; välisvaluuta eest soetatud kaubad; lõpetamata tootmine ja kapitaliseeritud kulud; kaubalis-materiaalsete varude arvestusmeetodid; kauba alla- ja juurdehindlused, realiseeritud toodangu omahind.

 •  
 • 6. Põhivara: pikaajalised finantsinvesteeringud.

  Tütarettevõtete aktsiad või osad; pikaajalised nõuded tütar- ja emaettevõtetele; seotud ettevõtete aktsiad ja osad; pikaajalised nõuded tütar- ja emaettevõtetele; muud aktsiad ja väärtpaberid; ostja poolt pikaajaliselt tasumata jäänud arved: muud pikaajalised nõuded.

 •  
 • 7. Põhivara: materiaalne põhivara.

  Põhivara arvele võtmine; kasutamistähtaeg; alg- ja jääkmaksumus; põhivara amortisatsiooni arvestamise meetodid; põhivara laos; kapitaalsed ja mittekapitaalsed kulud; põhivara allahindamine ja ümberhindamine; põhivara inventariseerimine; põhivara väljalangemise arvestus (mahakandmine ja müük); liisinguga soetatud vara (kapitalirent ja kasutusrent); müügiootuses põhivara.

 •  
 • 8. Põhivara: mittemateriaalne põhivara.

  Mittemateriaalse põhivara mõiste; patendid, litsentsid, kaubamärgid, asutamiskulud, firma Goodwill väärtus; mittemateriaalse põhivara arvele võtmine, amortisatsioon, mittemateriaalsete aktivate maksumuse mahakandmine.

 •  
 • 9. Kohustuste arvestus. Lühiajalised ja pikaajalised kohustused.

  Laenukohustused: lühiajalised ja pikaajalised pangalaenud, muud laenud, võlakirjad, laenuintressid; arveldused tarnijatega; maksuarvestus ja maksudeklaratsioonid; töötasu arvutamine ja arvestamine, põhitöötasu, tunni- ja tükitöötasu, preemiad ja puhkused, puhkusereserv, töölähetused; muu võlg; saadud ettemaksed; ettemakstud tulu tulevasteks perioodideks; lühi- ja pikaajalised mahaarvamised.

 •  
 • 10. Ettevõtte omakapital.

  Aktsia- või osakapital; ülekurss (aažio); ümberhindamise reserv; kohustuslik reservkapital; eelmiste aastate jaotamata kasum ja jooksva perioodi kasum; kasumi ja dividendide jaotamine aktsionäridele või ettevõtte omanikele.

 •  
 • 11. Raamatupidamise aastaaruanne: kasumi-/kahjumiaruanne, kasumiaruannete skeemid.

  Kasumiaruannete skeemid; kasumi-/kahjumiaruande artiklite selgitamine; ärikasumi mõiste, äritegevusest saadud tulu ja puhastulu.

 •  
 • 12. Raamatupidamise aastaaruanne: raamatupidamisbilanss.

  Bilansiskeem; arvestus- ja aruandevaluuta mõiste; välisvaluutas bilansiartiklite ümberhindamine; bilansikontode inventuur; võrdlemine laenuvõtjate ja laenuandjatega.

 •  
 • 13. Raamatupidamise aastaaruanne: rahavoogude liikumise aruanne ja aruanne muudatustest omakapitalis.

  Rahaliste vahendite liikumise aruande koostamise meetodid; rahaliste vahendite liikumise aruande koostamine kaudse meetodiga; rahaliste vahendite liikumine tulenevalt põhitegevusest, rahaliste vahendite liikumine tulenevalt investeerimistegevusest, rahaliste vahendite liikumine tulenevalt finantstegevusest.

 •  
 • 14. Raamatupidamistarkvara.

  Töötamine programmiga Standard Books. Eestis kõige populaarsemad raamatupidamisprogrammid; erinevate raamatupidamisprogrammide võrdlemine. Programmid: antud programmi plussid ja miinused; moodulid ja aruanded, mis luuakse programmis; programmi kasutajaliides.

 


Õppejõud:

Aleksandra Hlebnikov-Klink

Haridus:

Ökonomist, bakalaureuseaste (TTÜ, SPMII)

Audiitor, magistriaste (PFM Instituut)

Õpetamiskogemus:

Alates 2008. aastast

E-post: aleksandra@satellessaturni.eu

Diplomid ja litsentsid