Koolitus

ÕPPEKORRALDUS

(1) ÜLDKORRALDUS

(1.1) Satelles Saturni OÜ (registrikood: 12074357) õigust korraldada raamatupidamiskursusi. Meie tegutsemist antud valdkonnas aktsepteerib haridusministeerium, kes väljastas meile Majandustegevusteate number, mille number on 217824.

(1.2) Satelles Saturni OÜ pakub täiskasvanutele suunatud täiendkoolitust.

(1.3) Koolitused ja õppetöö viiakse läbi aadressil Vilmsi tn 47, Tallinn või vajadusel renditud õppetööks sobivates õppeklassides või konveretsiruumides. Koolitused toimuvad koolituskalendri alusel, grupikoolitusena vene keeles, mis avaldatakse veebilehel aadressil – www.satellessaturni.eu.

(1.4) Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

(1.5) Koolituse alusdokument on õppekava, kus on määratletud:

  •  ● õppekava nimetus;
  •  ● kursuse sisu;
  •  ● õppe kogumaht (loengud/praktikumid);
  •  ● õppemeetod;
  •  ● õpiväljundid;
  •  ● lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

(1.6) Satelles Saturni OÜ kogub õppijate kohta järgmised andmed: ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoni number ning e-posti aadress.

(1.7) Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6.

(2) KOOLITUSELE REGISTREERUMINE

(2.1) Koolitusele registreerimine toimub kodulehel www.satellessaturni.eu. oleva registreerimisvormi, e-posti info@satellessaturni.eu või telefoni +372 605 0048 kaudu.

(2.2) Registreerimise kinnituse saadetakse e-posti aadressile ja teavitatakse Teid telefoni teel.

(2.3) Enne kursuse algust saadetakse Teile koolituse arve ja täpsustava informatsiooni koolituse kohta.

(2.4) Kursuse alustamist ja osalemist kinnitab osaleja oma allkirjaga registreerimislehel või tabelis.

(3) TEADMISTE KONTROLLIMINE JA ATESTEERIMINE

(3.1) Kursusematerjalide omandamise efektiivse kontrollimise eesmärgil kasutatakse kaheastmelist teadmiste kontrolli:

(3.2) Vahekontroll – kohustuslikud kodused tööd ja kontrolltööd

(3.3) Lõppkontroll – pärast kursuse lõpetamist

(3.4) Õpilaste teadmiste atesteerimine toimub arvestuste vormis, mis fikseerivad praktiliste tööde ja kontrolltööde sooritamise ning kursuse lõpus tuleb sooritada eksam.

(3.5) Kursuse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus.

(3.6) Eksamil mitteosalenud või mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.

(4) KOOLITUSE EEST TASUMINE JA TAGASTAMINE

(4.1) Kursuse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Õppekalender ja hinnad leiate siin.

(4.2) Arve saadetakse e-posti teel.

(4.3) Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

(4.4) Kui osaleja informeerib oma loobumisest vähemalt 5 päeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies mahus 5 tööpäeva jooksul. Koolitusest loobumisel vähem kui 5 tööpäeva enne kursuse algust õppetasu ei tagastata.

(4.5) Kui osaleja loobub koolitusest kursuse jooksul, siis õppemaksu ei tagastata.

(4.6) Kui koolituse lõpu kuupäevaks pole kogu summa tasutud, siis on Satelles Saturni OÜ-l õigus osalejale tunnistust mitte väljastada.

(4.7) Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine - 20 eurot (*hindadele lisandub käibemaks).

(4.8) Koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksuseadusele §26.

(4.9) Koolitusasutus edastab koolitatavate andmed ise elektrooniliselt Maksu- ja Tolliametile.

(5) KOOLITUSEST LOOBUMINE JA KOOLITUSE KATKESTAMINE

(5.1) Juhul kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitust alustada või koolitusel edasi osaleda, tuleb sellest ametlikult teavitada Satelles Saturni OÜ e-kirja või telefoni teel hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud koolituse toimumist. Koolitusest loobumisel vähem kui 5 tööpäeva enne kursuse algust või kursuse jooksul õppetasu ei tagastata.

(6) KOOLITUSELT VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD
  • (6.1) Koolituselt arvatakse osaleja välja järgnevatel juhtudel:
  •  ● kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. Sellisel juhul koolituse kohta tunnistust ei anta, vaid väljastatakse vastav tõend;
  •  ● kui kursuse alguseks pole tasutud õppemaks;
  •  ● kui osalejal on kursuse toimumisejal ette tulnud mingi ootamatu terviserike või perekondlik põhjus, siis peaks ta pöörduma Satelles Saturni OÜ poole. Sellisel juhul anname ja lubame osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus.
(7) ÕPPEPLAANI MUUTMINE

(7.1) Satelles Saturni OÜ jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Väheste registreerujate tõttu on meil õigus kursus ära jätta. Kursusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest või edasi lükkumisest edasilükkumisest viivitamatult. Ärajäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.

(8) VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD

(8.1) Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need lähtudes eesti vabariigi seadusandlusest.

 


Õppejõud:

Aleksandra Hlebnikov-Klink

Haridus:

Ökonomist, bakalaureuseaste (TTÜ, SPMII)

Audiitor, magistriaste (PFM Instituut)

Õpetamiskogemus:

Alates 2008. aastast

E-post: aleksandra@satellessaturni.eu

Diplomid ja litsentsid